Projekti

> Domov > Projekti > Promocija zdravja za varno delo z azbestom
< Nazaj na projekti

Promocija zdravja za varno delo z azbestom

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 sta Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter Obrtno podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija krovcev in kleparjev pridobila finančno podporo Zavoda za zavarovanje Slovenije pri izvajanju projekta z naslovom »Promocija zdravja za varno delo z azbestom«. Za projekt, ki traja do 10. 11. 2016, je ZZZS odobril sofinanciranje v višini 32.500,00 EUR.

Namen projekta je delavce, ki se na svojem delovnem mestu pogosto srečujejo z azbestnimi in azbestcementnimi izdelki in/ali odpadki, informirati in osvestiti o nevarnosti azbesta in jih s pomočjo orodij promocije zdravja na delovnem mestu usposobiti za varno delo s temi snovmi. Projekt je usmerjen v izboljšanje znanja, vedenja in osveščenosti delavcev v smislu večje varnosti za zdravje ter zmanjševanje tveganih ravnanj oz. vedenj zaposlenih pri ravnanju oz. rokovanju z azbestcementnimi izdelki in odpadki.

V projektu želimo doseči predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike in obrtnike, ki se na svojem delovnem mestu srečujejo z velikim tveganjem za izpostavljenost azbestu. Sem sodijo predvsem krovci, instalaterji in drugi gradbeni delavci, ki se ukvarjajo z obnovitvenimi deli, in so zato potencialno ogroženi zaradi izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu oz. v delovnem okolju.

Projekt, ki je zasnovan kot informativen in vzgojno-izobraževalen program, je konkretno usmerjen v aktivnosti za ohranjanje in izboljševanje zdravja na delovnem mestu. V projektu načrtujemo oziroma že izvajamo dva tipa aktivnosti:

1. OBLIKOVANJE IZOBRAŽEVALNIH GRADIV.

Pripravljamo različna, prilagojena gradiva za podporo izobraževalnim aktivnostim ter informativna gradiva in druga gradiva za podporo širši kampanji osveščanja ciljnih javnosti.

2. ENODNEVNE IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE za krovce in druge gradbene delavce.

V okviru izobraževanja udeležencem predstavimo splošne informacije o azbestu in posledicah azbesta za zdravje ter osnovne informacije glede zakonskih ureditev na področju opravljanja gradbenih in vzdrževalnih del, kjer delavci prihajajo v stik z azbestom, ter na področju odstranjevanja azbestnih odpadkov. Udeleženci se na izobraževanju podrobno seznanijo s smernicami za varno delo z azbestom ter se naučijo ustreznega rokovanja z azbestnimi odpadki. Delavnice vključujejo tudi natančen prikaz pravilnega odstranjevanja cementazbestne kritine in uporabe osebne varovalne opreme.

Rezultate projekta, predvsem gradiva za osveščanje različnih javnosti in izobraževalne programe, bomo tudi po zaključku projekta dopolnjevali v skladu s potrebami in izkušnje prenašali na nekatere ciljne skupine, ki jih v tem projektu ne moremo zajeti.

Projekt »Promocija zdravja za varno delo z azbestom« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki