Izvajanje programa

> Domov > Čili za delo > Izvajanje programa

Izvajanje programa

V letu 2007 se je začelo izvajanje programa Čili za delo. KIMDPŠ od takrat s pomočjo sredstev Ministrstva za zdravje in ob sodelovanju partnerskih organizacij vsako organizira vsaj eno izobraževanje.

Izobraževanje je doslej zaključilo več kot 350 svetovalcev, med katerimi so predstavniki iz okoli 250 podjetij in drugih organizacij iz vse Slovenije. Med njimi so predvsem strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu ter kadroviki, med udeleženci izobraževanja pa so tudi zaposleni na področju promocije zdravja na zavodih za zdravstveno varstvo ter strokovni delavci iz specializiranih podjetij za varnost in zdravje pri delu, ki delujejo kot zunanji svetovalci organizacijam brez lastnih služb za varnost in zdravje pri delu.  

Izobraževalni program traja 115 ur, od tega je 70 ur predavanj in vaj, preostali čas pa je namenjen samostojnemu učenju, preverjanju znanja in pripravi seminarske naloge. Seminarska naloga mora zajemati analizo zdravja v konkretnem podjetju in predlog ukrepov v okviru modula, izbranega na podlagi rezultatov analize. Večina udeležencev po zaključku izobraževanja začne uvajati program v svojem podjetju, KIMDPŠ pa nudi pri tem pomoč, če svetovalci zanjo zaprosijo.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki