Raziskovalno-analitična faza

> Domov > Čili za delo > Raziskovalno-analitična faza

Raziskovalno-analitična faza

Marca in aprila 2005 je potekala raziskava o odnosu in stališčih slovenskih direktorjev / direktoric do lastnega zdravja in zdravja zaposlenih, stanju na področju promocije zdravja v delovnih organizacijah ter o pripravljenosti za uvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu. Anketo smo razposlali vsem velikim in srednje velikim podjetjem ter javnim zavodom in vzorcu 2500 malih podjetij, kar je skupaj znašalo več kot 5500 naslovov. Odziv je bil dober, saj je na anketo odgovorila tretjina direktorjev izbranih organizacij, kar je primerljivo s podobnimi poštnimi anketami v tujini.

Rezultati raziskave so pokazali, da se direktorice / direktorji relativno dobro zavedajo pomena zdravja in sovplivov zdravja in dela. Direktorice / direktorji velikih in srednjih podjetij so bolj prepričani, da bi se dalo zdravje delavcev izboljšati, na splošno pa so več zanimanja za problematiko zdravja pokazale direktorice. Prav tako so bile značilne razlike med malimi podjetji na eni strani in srednjimi in velikimi na drugi. Posebno skrb zaradi izraženih stališč vzbujajo mala podjetja, ki so veliko bolj ranljiva v primeru bolezni, kljub temu pa imajo zdravje zelo redko na dnevnem redu sestankov, zaposlenih ne pošiljajo na preventivne zdravstvene preglede, prav tako se jih ne udeležujejo njihovi vodilni. Dve tretjini anketiranih direktoric / direktorjev sta pripravljeni na uvajanje programa promocije zdravja pri delu, 93 odstotkov bi se jih programa udeležilo osebno. Del anketiranega menedžmenta je pripravljen na vlaganje v zdravje zaposlenih.

Pripravljenost na uvajanje programov promocije zdravja pri delu so izrazili predvsem direktorice / direktorji podjetij s področja izobraževanja, predelovalne dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva, drugih javnih, skupnih in osebnih storitvenih dejavnosti ter trgovine.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki