Kako se program širi v podjetja

> Domov > Čili za delo > Kako se program širi v podjetja

Kako se program širi v podjetja

  • Kandidati za svetovalce za promocijo zdravja pri delu na KIMDPŠ opravijo izobraževanje (prejmejo priročnik in drugo gradivo, pripravijo načrt promocije zdravja za svojo organizacijo).
  • V (svojih) organizacijah oblikujejo skupino za zdravje ter jo usposobijo za samostojno izvajanje programa.
  • Sledi izvajanje programa: skupina za zdravje opravi oz. dopolni analizo zdravja, na podlagi rezultatov analize izbere problem v zvezi z zdravje, s pomočjo smernic enega ali več modulov pripravi načrt ukrepov za reševanje tega problema in ga začne načrt izvajati.
  • Vse faze izvedbe mora spremljati evalvacija, ki omogoča dopolnjevanje in izboljševanje programa.
Širjenje programa podpira Slovenska mreža za promocijo zdravja pri delu (PZD), ki smo jo začeli razvijati v okviru projekta Phare. Mreža je glavni podporni steber implementacije programa Čili za delo v podjetja in predvsem podpira izvajanje in dopolnjevanje izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Med njenimi glavnimi nalogami so še: krepitev izobraževanja in osveščanja o zdravem delovnem in življenjskem slogu za nosilce procesov izobraževanja in usposabljanja; sistematično povezovanje izobraževalnih, javnozdravstvenih in drugih ustanov kot ponudnikov znanja in strokovnosti s področja zdravega delovnega in življenjskega načina z gospodarstvom kot odjemalcem teh znanj; izmenjava informacij, znanja, primerov dobre prakse, izkušenj s področja zdravega delovnega in življenjskega sloga in sprememb v korist zdravja pri delu.

V okviru programa vsako leto izvajamo tudi kampanje, s katerimi želimo osveščati delodajalce in bodoče menedžerjev o pomenu zdravja in skrbi za zdravje pri delu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki