Projekti

> Domov > Projekti > Projekt Phare - Izobraževanje za zdravo delo in življenje
< Nazaj na projekti

Projekt Phare - Izobraževanje za zdravo delo in življenje

Vsebina projekta

Namen projekta je vplivati na delodajalce in delavce, da bodo v okviru vseživljenjskega učenja osvajali znanje in veščine za zdrav delovni in življenjski slog in uvajali v delovno okolje spremembe, ki koristijo zdravju. Ciljna skupina so zaposleni (menedžment in delavci) v velikih, srednjih in malih slovenskih podjetjih/organizacijah/ustanovah, ki jim želimo posredovati ključna znanja s področja zdravja, zdravega delovnega in življenjskega načina in delovnega okolja.

V okviru projekta smo razvili sedem izobraževalnih in intervencijskih modulov za vseživljenjsko izobraževanje na omenjenem področju in jih preizkusili v Pomurju. Vsebino modulov smo natisnili v priročniku za izvajalce. Zanje smo zasnovali posebno tudi izobraževanje. Razvili smo gradiva v podporo širjenju vsebin projekta. Pripravili smo predlog mreže za promocijo zdravja pri delu in ponudili učinkovit koncept širjenja vseživljenjskega izobraževanja o zdravem delovnem in življenjskem slogu v podjetja/organizacije/ustanove.

Projekt se je sofinanciral iz sredstev programa Evropske komisije Phare.

Cilji projekta Phare – Izobraževanje za zdravo delo in življenje

 1. Prispevati h krepitvi izobraževanja in ozaveščanja o zdravem delovnem in življenjskem slogu za nosilce procesov izobraževanja in usposabljanja. Prispevati k uspešni rabi koncepta vseživljenjskega učenja o zdravem delovnem in življenjskem slogu pri lastni profesionalni rasti.
 2. Poiskati in razviti konkretne rešitve za sistematično povezovanje izobraževalnih, javnozdravstvenih in drugih ustanov kot ponudnikov znanja in strokovnosti s področja zdravega delovnega in življenjskega načina z gospodarstvom kot odjemalcem teh znanj.
 3. Preučiti in poiskati možnosti za vzpostavitev mreže znanja in strokovnosti za izmenjavo informacij, znanja, primerov dobre prakse, izkušenj s področja zdravega delovnega in življenjskega sloga in sprememb v korist zdravja na delovnem mestu. V mreži naj bi sodelovale izobraževalne, gospodarske, javnozdravstvene in raziskovalno-razvojne ustanove.
 4. Razviti infrastrukturo za izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje znanj s področja zdravega delovnega in življenjskega sloga in sprememb v korist zdravja na delovnem mestu za izvajanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu.
 5. Razviti izobraževanje o zdravem delovnem in življenjskem slogu in intervencijah v korist zdravja v delovnem okolju za mentorje, načrtovalce in izvajalce izobraževanj v velikih, srednjih in malih podjetjih/organizacijah/ustanovah, za sindikate in javnozdravstvene ustanove z usmeritvami za uspešno rabo koncepta vseživljenjskega učenja o zdravem delovnem in življenjskem slogu.

Izdelki

V projektu Phare – Izobraževanje za zdravo delo in življenje so nastali različni izdelki, med najpomembnejšimi so:
 • Izobraževalni in intervencijski moduli:
  • analiza stanja zdravja in varnosti pri delu v podjetju/organizaciji/ustanovi,
  • preprečevanje poškodb pri delu,
  • ergonomski ukrepi na delovnem mestu,
  • preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim onesnaževalcem pri delu,
  • organizacijski ukrepi v delovnem okolju,
  • obvladovanje stresa v podjetju/organizaciji/ustanovi,
  • preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi v podjetju/organizaciji/ustanovi.
 • Koncept mreže znanja in strokovnosti na področju zdravega delovnega in življenjskega sloga.
 • Priročnik: oris obravnavane problematike, vsebina vseh sedmih modulov, usmeritve za uspešno izvajanje vseživljenjskega izobraževanja in koncept mreže.
 • Didaktična gradiva: plakat, knjižica, letak, predstavitev za izvajalce izobraževanj, majice.
 • Izobraževanje za širjenje programa o zdravem delovnem in življenjskem slogu v podjetjih.
 • Obvestila za javnost o poteku in rezultatih projekta.

Metode dela

Pri izvajanju projekta Phare – Izobraževanje za zdravo delo in življenje je prevladoval timski način dela, katerega bistvo je vzajemno delo članov tima, iskanje smiselnih skupnih ciljev, s katerimi se člani skupine identificirajo, skupinska odgovornost za nastale izdelke in procese, kar vse zahteva sodelovanje vseh članov tima. Informiranje in soočenje mnenj med sodelujočimi pri projektu je potekalo v okviru treh konferenc, delovne skupine za pripravo izobraževalnih modulov pa so se sestajale pogosteje. Njihovo delo je v veliki meri potekalo s pomočjo sodobne informacijske tehnologije. Pred začetkom konkretnega so bile za člane skupin organizirane delavnice o načrtovanju izobraževalnih programov. Delavnice je vodil Andragoški center Slovenije.

Izvajalci

Projekt so izvajali prijavitelj in koordinator Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter partnerji pri projektu: Andragoški center Slovenije, Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. V skupine za razvoj sedmih izobraževalnih modulov pa so se vključili strokovnjaki z različnih področij. V vsakem timu so sodelovali naslednji profili strokovnjakov: zdravnik - specialist medicine dela, kadrovik oziroma psiholog, strokovni sodelavec (varnostni inženir), predstavnik delavcev, strokovnjak za izbrano področje (npr. organizacija dela, ekologija, psihoaktivne snovi, epidemiologija) in promotor zdravja.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki