Projekti

> Domov > Projekti > Preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
< Nazaj na projekti

Preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

Po podatkih različnih raziskav je v Evropi v povprečju okoli 10 odstotkov zaposlenih žrtev različnih oblik trpinčenja na delovnem mestu - pojava, ki ga v različnih kulturah zelo različno poimenujejo in definirajo.

Za temi številnimi izrazi in definicijami pa se skrivajo dejanja, ki jih lahko na splošno opredelimo kot sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, kolegi ali nadrejenimi, ki lahko, če se ponavlja ali poteka kontinuirano, povzroči žrtvam resne socialne, psihične in psihosomatske težave, hkrati pa negativno vpliva tudi na organizacijo in družbo v celoti.

Za pripravo slovenskega programa preprečevanja in obvladovanja psihičnega nasilja se je oblikovala interdisciplinarna skupina predstavnikov pristojnih institucij, strokovnjakov, socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in žrtev, katere delo je koordiniral KIMDPŠ.

V okviru začrtanih področij si je skupina postavila prioritetne naloge, med katere je sodilo:
  • oblikovanje slovenskega izraza in definicije pojava,
  • priprava strokovnih izhodišč za raziskavo,
  • priprava informativnega gradiva za delavce in oblikovanje modula v okviru programa promocije zdravja pri delu Čili za delo,
  • vključitev prepovedi psihičnega nasilja/trpinčenja na delovnem mestu v Zakon o delovnih razmerjih ter
  • začetek aktivnosti za povezovanje žrtev v društvo.

Poimenovanje in opredelitev TDM

Ožja skupina je v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravila predlog slovenskega poimenovanja in definicije pojava. Za ustrezen izraz je skupina predlagala "trpinčenje na delovnem mestu", ki sledi poimenovanju vrstniškega trpinčenja kot prevoda besede "bullying". V nekaterih evropskih državah je to izraz tako za trpinčenje v šolskem kot tudi delovnem okolju.

Zakonska ureditev

Na inštitutu smo v letu 2007 izkoristili oblikovanje novele Zakona o delovnih razmerjih in v dogovoru z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pripravili predlog besedila za dopolnitev zakona s prepovedjo TDM, ki je bil nato vključen v zakon.

Podpora organizaciji društva

V skladu s priporočili interdisciplinarne skupine je KIMDPŠ nudil tehnično in strokovno podporo organizaciji društva Pogum, društva za dostojanstvo na delovnem mestu. Društvo se je uradno registriralo v letu 2008, skrbelo pa naj bi predvsem za povezovanje žrtev in sodelovanje s strokovnjaki, ki lahko nudijo ustrezno pomoč. Žal je delovanje društva po začetnem entuziazmu zamrlo.

Prva nacionalna raziskava o razširjenosti TDM

Raziskavo o razširjenosti trpinčenja na delovnem mestu je KIMDPŠ izvedel v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij spomladi 2008 in jo nato ponovil spomladi 2011.

Preprečevanje TDM v okviru programa Čili za delo

Modul Preprečevanje in obvladovanje TDM kot dopolnitev izobraževalnega programa Čili za delo je oblikovala interdisciplinarna skupina strokovnjakov in predstavnikov socialnih partnerjev s pomočjo sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Priporočila ukrepov v modulu pomagajo organizacijam oblikovati politiko o TDM in določiti načine preprečevanja tega pojava ter reševanja posameznih primerov. Poleg opredelitev pojava, vzrokov in posledic ter podatkov o razširjenosti TDM modul zajema tudi konkretna priporočila, kako v organizacijah preprečevati TDM in kako ukrepati, ko do njega že pride.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki