Projekti

> Domov > Projekti > Hires Plus
< Nazaj na projekti

Hires Plus

V projektu je poleg Slovenije sodelovalo še 11 evropskih držav, potekal pa je v letih 2008/2009. Cilj projekta je bil vprašanja prestrukturiranja in ugotovitve preteklih projektov na tem področju približati socialnim partnerjem in drugim deležnikom ter širši javnosti. Tako smo okroglo mizo z mednarodno udeležbo, na kateri so strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj je zdravje v procesih prestrukturiranja tako pogosto spregledano, izmenjali izkušnje, predstavili primere dobre prakse in težave, s katerimi se srečujejo, ter oblikovali izhodišča za prihodnje aktivnosti, ki naj bi pripeljale do pozitivnih sprememb v smislu ohranjanja in izboljšanja zdravja vseh, ki se soočajo s procesi prestrukturiranja.

Zaključki okrogle mize

Na okrogli mizi je bilo posebej poudarjeno naslednje:
  • za ohranjanje in izboljšanje zdravja delavcev v procesih prestrukturiranja so potrebni majhni, a vztrajni koraki, ki se morajo začeti takoj;
  • velik problem predstavlja pomanjkanje (vnaprej pripravljenih) komunikacijskih strategij, posledično pa slaba komunikacija povzroča upad legitimnosti sprememb in zaupanja v menedžment ter večjo negotovost. Manjka nam tudi različnih virov podpore zaposlenim, zato je nujno izobraziti kader, ki dela na tem področju (zaposleni na kadrovskem področju, menedžerji, svetovalci…);
  • tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni podjetij je treba sprejeti promocijo zdravja pri delu kot eno od strategij za lažje soočanje s kriznimi razmerami;
  • ljudi, ki se soočajo s prestrukturiranjem, je treba dodatno motivirati, da ne prevzamejo vloge pasivne »žrtve«, odvisne od socialnih transferjev, temveč postanejo (bolj) aktivni pri iskanju rešitev, za večjo zaposljivost pa je treba dvigniti tudi raven vseživljenjskega učenja, ki je v Sloveniji zelo slabo uveljavljeno;
  • na nacionalni ravni je treba oblikovati in objaviti okvirne smernice za delovanje podjetja/organizacije v pripravi in izvedbi prestrukturiranja;
  • treba je vzpostaviti in vzdrževati intenziven dialog med vsemi deležniki, ki so družbeno odgovorni in bi zato morali vložiti vsak svoj delež prizadevanj.
Zaključke okrogle mize smo predstavili širšemu krogu deležnikov na konferenci z naslovom Prestrukturiranje podjetij in zdravje delavcev.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki