> Domov > Projekti > PRESTA - PREhranski STAtus zaposlenih v UKC Ljubljana

PRESTA - PREhranski STAtus zaposlenih v UKC Ljubljana


RAZISKAVA »PreSta v UKC Ljubljana«


Urejena prehrana na delovnem mestu je pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih.

Zagotavljanje in omogočanje dostopnosti zdrave in uravnotežene prehrane na delovnem mestu je izjemno zahtevna naloga za vse delodajalce ne glede na organizacijsko obliko in velikost delovne organizacije, poseben izziv pa predstavlja organizacijam z večizmenskim delom.


Temeljna problematika organiziranja prehrane delavcev v delovnih organizacijah se kaže v:

  • neustreznih prehranjevalnih navadah odraslih delovno aktivnih Slovencev;
  • sodobnem načinu življenja in dela, ki vodi k spreminjanju oz. podaljševanju delovnega časa (gibljiv delovni čas, nestalne ure dela, stalna dosegljivost, izmensko delo, dežurstva ipd.) ter čedalje bolj sedeče delo kot posledica optimizacije tehnoloških rešitev. Opušča se gibanje v funkciji transporta (pešačenje, kolesarjenje);
  • neustrezni organiziranosti prehrane v delovnem okolju kot posledici slabega zavedanja pomena uravnotežene prehrane v vodstvih podjetij, ki jo posredno omogoča celo zakonodaja;
  • slabim oz. neustreznim načrtovanjem obrokov v delovnih organizacijah (uporaba živil slabše kakovosti kot posledica politike zniževanja stroškov, javnega naročanja). Podjetja običajno nimajo zaposlenega strokovnjaka za prehrano, temveč za izbor skrbijo kuharji oz. vodje kuhinj, ki pa se le v manjšem deležu udeležujejo izobraževanj s področja zdrave prehrane.

Raziskava, ki jo pogovorno imenujemo »PreSta v UKC Ljubljana« temelji na analizi prehranskega statusa in prehranskih navad zaposlenih s pomočjo vprašalnika, ki ga delavci lahko izpolnijo bodisi med obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom na KIMDPŠ ali pa preko intraneta.

Namen raziskave je predvsem na podlagi analize prehranskega statusa zaposlenih v UKC Ljubljana ugotoviti katere so tiste skupine delavcev (npr. po poklicnih skupinah, spolu, izmeni, organizacijski enoti) kjer je treba ukrepati na področju osveščanja o zdravih prehranskih navadah ter zagotavljanja ustreznega okolja, ki omogoča in spodbuja zdrave odločitve posameznika glede prehrane.

Glavni cilji projekta so:

  • oblikovati nabor rešitev za celovito ureditev področja prehrane delavcev za vse delavce UKC Ljubljana s poudarkom na ukrepih za ureditev okolja, ki bo omogočalo, da so bolj zdrave izbire – lažje izbire, ter ukrepih, ki bodo delavce spodbujali k vsakodnevnim zdravim odločitvam glede prehrane ter
  • oblikovati predlog obsega prehranskih storitev, ki naj jih zagotovijo ponudniki hrane.

Na KIMDPŠ smo prepričani, da je mogoče z ukrepi promocije zdravja izboljšati zdravje delavcev, ga okrepiti in s tem tudi znižati bolniško odsotnost ter povečati učinkovitost zaposlenih, izboljšati organizacijsko klimo in posledično povečati zadovoljstvo bolnikov.

Mikro podjetje
Malo podjetje
Srednje ali veliko podjetje
Izberite velikost podjetja