Projekti

> Domov > Projekti > LEECH – Promocija zdravja za nižje izobražene
< Nazaj na projekti

LEECH – Promocija zdravja za nižje izobražene

Predstavitev

Projekt LEECH (Krepitev transverzalnih kompetenc nižje izobraženih delavcev, povezanih z njihovimi izbirami v zvezi z zdravjem, v okviru sprememb na trgu dela) je bil mednarodni raziskovalni in izvedbeni projekt, ki je od decembra 2008 do februarja 2011 istočasno potekal v štirih državah članicah EU (v Španiji, Latviji, Sloveniji in na Poljskem) v okviru programa vseživljenjskega učenja Grundtvig.

Projekt je koordiniral Poljski nacionalni center za promocijo zdravja pri delu v okviru Inštituta za medicino dela Jerzyja Noferja, drugi partnerji pa so bili: Inštitut za pomoč invalidom v Valenciji (Španija), Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (Slovenija) ter Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradinove univerze v Rigi (Latvija). Več informacij o projektni skupini lahko najdete v poglavju Projektna skupina in kontakti.

Namen in cilji projekta

Zamisel za takšen projekt je temeljila na rezultatih družbenih raziskav, izvedenih v različnih evropskih državah, ki so prikazale povezavo med boljšim zdravjem oziroma zdravju naklonjenim vedenjem in višjo stopnjo izobrazbe. Z drugimi besedami, nižji socialnoekonomski status ljudi je pogosto povezan z nezdravim vedenjem in pomanjkanjem motivacije za spremembo življenjskega sloga, kar pa povzroča slabše zdravje. Na svetovni ravni takšne okoliščine povzročajo visoke stroške, povezane z zdravstveno oskrbo in socialno pomočjo za ljudi z nižjo izobrazbo, ter zmanjšano konkurenčnost na spreminjajočem se trgu dela. Zato so lahko ukrepi za zmanjšanje neenakosti na področju izobraževanja in zdravja koristen izziv. V praksi pa veliko programov, ki so namenjeni izboljšanju zdravstvenega stanja, ne upošteva različnih potreb teh ciljnih skupin ter tako prispeva k še večjim neenakostim v zdravju.

Zato je bil cilj projekta poiskati ustrezen način za oblikovanje specifične strategije za zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja, ki bi bila prilagojena potrebam ljudi z nižjo izobrazbo in ki bi se lahko uporabljala kot učinkovita metoda za izboljšanje zdravstvenega stanja, zdravih navad in socialne vključenosti nižje izobraženih delavcev.

Rezultati projekta

Najpomembnejši rezultati projekta LEECH so:
 • priročnik »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo«;
 • izjava za snovalce politik o rezultatih projekta LEECH in
 • program izobraževanja o izzivih zdravstvene vzgoje za ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe;

Priročnik »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo«

Projektni priročnik z naslovom »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo« je v tiskani obliki na voljo v angleščini, poljščini, španščini, slovenščini in letonščini. Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH in obravnavajo splošne koncepte zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, socialne probleme, povezane z nižjo stopnjo izobrazbe, ter trenutno zakonodajo Evropske unije in posameznih držav na tem področju. Priročnik prav tako podrobneje obravnava projektne rezultate, ugotovljene s pomočjo ankete, in vključuje poglavja o razmerah v sodelujočih držav. Tiskana različica priročnika v angleščini je bila posredovana različnim evropskim interesnim skupinam. Različice v jezikih posameznih partnerskih držav so bile posredovane glavnim interesnim skupinam v vsaki državi partnerki.

Vsebina priročnika:

 1. Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja kot način izboljšanja konkurenčnosti nižje izobraženih delavcev na trgu dela – potek in cilji projekta LEECH;
 2. Nizka stopnja izobrazbe kot socialni problem v Evropski uniji;
 3. Politika Evropske unije do nižje izobraženih ljudi;
 4. Determinante z zdravjem povezanega vedenja in možnosti za njegovo oblikovanje;
 5. Metodologija zdravstvene vzgoje nižje izobraženih delavcev – pregled pristopov;
 6. Z zdravjem povezano vedenje in osveščenost nižje izobraženih delavcev;
 7. Preference nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
 8. Priporočila za oblikovanje zdravega življenjskega sloga nižje izobraženih delavcev;
 9. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – španski primer;
 10. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – latvijski primer;
 11. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – poljski primer;
 12. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – slovenski primer.


Priročnik v slovenskem in angleškem jeziku

Izjava za snovalce politik

Izjavo za snovalce politik o rezultatih projekta LEECH je sestavila projektna skupina. Na kratko povzema glavne zaključke projekta, ki bodo vključeni v različne strategije za izboljšanje zdravstvenega statusa zlasti nižje izobraženih delavcev, in je namenjena tistim, ki so odgovorni za oblikovanje politik in sprejemanje odločitev v zvezi z zdravstvenimi vprašanji. Izjava za snovalce politik je bila sestavljena v angleščini.

Program izobraževanja o izzivih zdravstvene vzgoje za ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe

Ena izmed začetnih nalog projekta LEECH je bilo oblikovanje programa izobraževanja, ki bi se lahko uporabljal za učitelje, ki delajo za različne ustanove, oziroma zlasti za tiste, ki delajo na področju promocije zdravja in zdravstvene vzgoje na delovnem mestu. Okvir takšnega programa izobraževanja je bil oblikovan predvsem na podlagi priročnika, ki je bil izdelan med izobraževanjem in povezuje tako razpoložljive informacije s tega področja (politika in podatki EU in posameznih držav, pravne in druge zahteve ter izhodiščne informacije) kot podatke, ki so bili analizirani v okviru projekta.

Omeniti je treba, da je imel program nekoliko drugačno vsebino v različnih državah, in sicer odvisno od ciljne skupine, npr. če so bili strokovnjaki, ki so se udeležili izobraževanja, predvsem s področja varnosti in zdravja pri delu, so se dodatno izobraževali na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja. Okvir programa izobraževanja LEECH je bil pripravljen v obliki datoteke PDF, ki je prosto dostopna v angleščini in slovenščini. Izobraževanje učiteljev v vseh partnerskih državah bo podkrepilo rezultate projekta, saj ta program omogoča poglobljeno razumevanje in analizo razumevanja in preferenc nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje. Dolgoročno bo to prineslo pozitivne spremembe v kakovosti in učinkovitosti izobraževanja nižje izobraženih delavcev.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki